ระยะเวลาอบรม

1 วัน (9:00-16:00 น.)

ค่าใช้จ่าย

ราคา 3,000 บาท รวมอาหารกลางวันและอาหารว่าง (ราคานี้ไม่รวม Vat)

แนะนำหลักสูตร

ในการจัดการเอกสารมีจำนวนหน้ามากๆ เช่น การทำคู่มือ หรือการทำวิทยานิพนธ์นั้น จำเป็นที่จะต้องใช้คำสั่งขั้นสูงต่างๆ ของ Word เข้ามาช่วยหลายอย่าง ได้แก่ การสร้าง Style การสร้างสารบัญ (Table of Contents) การสร้างดัชนี (Index) การสร้าง Footnote และ Endnote การสร้างคำอธิบายประกอบภาพหรือรูป (Caption) เป็นต้น ซึ่งคำสั่งต่างๆ เหล่านี้คนส่วนใหญ่มักไม่เคยใช้งานหรือใช้ไม่เป็น ส่งผลเสียเวลาค่อนข้างมากในการทำงาน หลายคนใช้วิธีการจ้างผู้อื่นทำวิทยานิพนธ์ให้ แต่หารู้ไม่ว่าคนเหล่านั้นอาจจะทำไม่ถูกต้องอยู่ดี

ดังนั้นในหลักสูตรนี้จะสอนให้คุณเข้าใจวิธีใช้งานในคำสั่งต่างๆ เหล่านี้อย่างละเอียด เพื่อให้คุณสามารถสร้างและจัดการได้อย่างรวดเร็ว และนอกจากนี้จะยังได้เรียนรู้การทำงานของ Word ในเรื่องอื่นๆ อีกด้วย เช่น การทำ Mail Merge และการจัดการเอกสารให้มีรูปแบบหลาย Layout ซึ่งหลังจากจบหลักสูตรนี้แล้วคุณจะเป็นผู้เชี่ยวชาญในการใช้โปรแกรม Word อย่างแน่นอน

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • เรียนรู้การใช้งาน Mail Merge
 • เรียนรู้การจัดเอกสารให้มีหลาย Layout
 • เรียนรู้การใช้งาน Style ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากในการจัดรูปแบบเอกสารให้สวยงามอย่างรวดเร็ว
 • เรียนรู้การจัดรูปแบบกับเอกสารที่มีจำนวนหน้ามากๆ เช่น การสร้างตำรา หรือวิทยานิพนธ์

เนื้อหาการอบรม

การใช้งาน Mail Merge

 • การเชื่อมต่อข้อมูลจากไฟล์ Excel, Outlook, Access, Text File มาทำ Mail Merge
 • การสร้าง Mail Merge ในรูปแบบต่างๆ เช่น Label, Envelope, Letter, E-Mail
 • การสร้างเงื่อนไขของการ Merge เช่น เลือกทำเฉพาะข้อมูลในจังกรุงเทพฯ เท่านั้น ฯลฯ
 • การปรับแต่ง Merge Field
 • การ Merge ไฟล์รูปภาพ เช่น การทำบัตรประจำตัวพนักงาน ฯลฯ
 • การ Merge ไฟล์ Attachment เพื่อส่งไปยังอีเมล์

การจัดการ Layout ในเอกสาร

 • การจัดรูปแบบกระดาษให้มีทั้งแนว Portrait และ Landscape ในไฟล์เดียวกัน เช่น เอกสารปกติจะเป็นขนาด A4 แนวตั้ง แต่มีบางหน้าที่ต้องการให้เป็นขนาด A4 ในแนวนอน หรือเป็นขนาดใหญ่ A3 ฯลฯ
 • การกำหนด Header และ Footer ของเอกสารบางหน้าให้แตกต่างกัน เช่น หน้าแรกไม่ต้องแสดง Header แต่หน้าที่สองเป็นต้นไปแสดง Header ฯลฯ
 • การกำหนดเลขหน้าในเอกสารให้แสดงแบบไม่ต่อเนื่องกัน เช่น ต้องการให้หน้าสารบัญแสดงเป็นเลขโรมัน i,ii,.. แต่เนื้อหาแสดงเป็นเลขอารบิค 1,2,…
 • การจัดเอกสารให้เป็นคอลัมน์ โดยทำทั้งแบบทั้งหมดหรือบางส่วนของข้อความก็ได้

การใช้งาน Style

 • การใช้งาน Style ต่างๆ ที่เป็นค่าดีฟอลต์ของ Word เช่น Normal, Heading 1, Heading 2 ฯลฯ
 • การแก้ไข Style ของ Word เช่น เปลี่ยนค่าดีฟอลต์ของ Normal, Heading 1, Heading 2 ฯลฯ
 • การสร้าง Style ขึ้นมาเอง ทั้งแบบ Paragraph Style และ Character Style

การสร้างสารบัญ (Table of Contents)

 • การจัดเตรียมข้อมูลก่อนสร้างสารบัญ
 • การสร้างสารบัญหน้าเอกสาร
 • การสร้างสารบัญรูปภาพ
 • การสรางสารบัญตาราง
 • การปรับแต่งสารบัญ
 • การ Update Table of Contents

การสร้างดัชนี (Index)

 • การสร้างดัชนีของคำ
 • การปรับแต่งดัชนี

การสร้างเชิงอรรค (Footnote & Endnote)

 • การสร้างข้อความอ้างอิงท้ายหน้า Footnote
 • การสร้างข้อความอ้างอิงท้ายบท EndNote
 • การปรับแต่งค่า Footnote และ Endnote

การสร้างคำอธิบายประกอบภาพ (Caption)

 • การสร้าง Caption ของรูปภาพ
 • การสร้าง Caption ของตาราง

การสร้างหน้าเชื่อมโยง (Cross Reference)

 • การสร้าง Bookmark ในเอกสาร
 • การสร้าง Cross-reference ไปยังหน้าต่างๆ
 • การสร้าง Cross-reference ไป Bookmark
 • การสร้าง Cross-reference ไป Heading
 • การสร้าง Cross-reference ไป Footnote, EndNote

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • เลขา ทนายความ พนักงานฝ่ายบุคคล
 • ผู้ที่ต้องการทำงานกับเอกสารที่มีจำนวนหน้ามากๆ
 • ผู้ที่ต้องการเรียนรู้ Word ในระดับสูง

สิ่งที่ผู้เรียนจะต้องจัดเตรียมก่อนอบรม

 • นำ Notebook มาเอง

ลูกค้าที่ได้จัดอบรม In-House Training ในหลักสูตรนี้

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here

Add Your Heading Text Here

ความประทับใจจากลูกค้า

 

หลังจากการได้เรียนหลักสูตร Advance Word จากทางอาจารย์สมชัยสอนมานั้น ก่อนเรียนหลักสูตรนี้ก็คิดว่าเราสามารถใช้งาน Word ได้พอสมควร

แต่พอได้เรียนหลักสูตรนี่กับทางอาจารย์สมชัยทำให้รู้ว่า Word ยังทำอะไรได้มากกว่าที่เราทำอีกมากและสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานอะไรได้อีกหลากหลายจนเราคาดไม่ถึง

และเพื่อให้ทางผู้เรียนได้ตอบโจทย์การทำงานของตัวเอง เมื่อได้สอบถามทางอาจารย์ที่เกี่ยวกับโปรแกรมที่ไม่มีสอนในหลักสูตร ทางอาจารย์ก็ได้ไปคิดค้นและหามาเสริมให้เพื่อได้เรียนรู้ต่อยอด เพื่อให้สามารถนำมาใช้กับการทำงานได้มากยิ่งขึ้น

เมื่อได้เรียนและสอบถามทางอาจารย์ก็ทำให้ได้มีการนำความรู้ที่อาจารย์สอนมาปรับกับการทำงานของตัวเอง และได้มีการสอนให้กับเจ้าหน้าที่ของสถาบันได้เรียนรู้จากที่ได้ไปเรียนมา แต่อาจจะไม่ได้เหมือนที่อาจารย์สอน แต่เป็นการนำสิ่งที่อาจารย์สอนมาปรับให้และสร้างความพร้อมใช้งานให้กับเจ้าหน้าที่ได้ใช้งานได้ง่ายมากขึ้น

คุณกฤตภาส นธกิจไพศาล

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์การมหาชน)

 

หลักสูตรที่เรียนสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้จริง เพราะมีการคัดเลือกหัวข้อและปัญหาที่พบบ่อยมาใช้สอน เมื่อเกิดปัญหาจากการใช้งานยังสามารถปรึกษาอาจารย์ผู้สอนหลังจากจบหลักสูตรไปแล้ว โดยได้รับคำแนะนำกลับมาอย่างรวดเร็วค่ะ

คุณสุภัทรา นวชินกุล

ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

 

ก่อนที่จะได้เรียนหลักสูตร Creating Advanced Conditional Formatting report กับทาง NTinfonet ก็พอจะรู้จัก Conditional formatting อยู่บ้าง แต่หลังจากเรียนแล้วรู้สึกประทับใจมาก เพราะทาง NTinfonet มีเทคนิคในการสอนที่ดี โดยนำส่วนสำคัญของการใช้งานนี้ออกมาให้เห็น และสอนให้รู้จักนำ Function บางอย่างมา Apply ใช้ประกอบกันด้วย ซึ่งหลังจากเรียนแล้ว สามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้มาทำรายงานนำเสนอผู้บริหารให้เห็นภาพได้ง่ายและเข้าใจมากขึ้น มีประโยขน์มากต่อการนำไปวิเคราะห์ตัวเลขและผลการดำเนินงานต่อไป

คุณนฤมล เพชรนิติกร

บริษัทเอ็นอีซี คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

Don`t copy text!