คลิกชื่อหลักสูตรเพื่อดูรายละเอียดของเนื้อหา

Excel Course วันอบรม
Microsoft Excel Basic & Intermediate -
Using Advanced Function & Formula 8-9 มิ.ย.
Advanced Function & Formula with Dynamic Array 10-11 เม.ย.
Creating Database Analysis Report & PivotTable 6-7 มิ.ย.
Advanced PivotTable & Using PowerPivot 15-16 มิ.ย.
Getting and Transforming Data with Power Query 20-21 มิ.ย.
Super Advanced Technique in Excel 19 มิ.ย.
Advanced Conditional Formatting Report 23 มิ.ย.
Inside Chart & Dynamic Chart 15-16 พ.ค.
Creating Automatic Task in Excel with VBA 1-2 มิ.ย.
Excel Dashboard Course วันอบรม
Developing Dashboard with Excel 4-5 เม.ย.
Developing Project Dashboard with Excel 29 มี.ค.
Developing KPI Dashboard with Excel 21 เม.ย.
Power BI Course วันอบรม
Powerful Report & Dashboard with Power BI Desktop 8-9 พ.ค.
Advanced Visualization & Dynamic Content in Power BI 15-16 มิ.ย.
Transforming Data with Power Query in Power BI 21 มิ.ย.
Using DAX in Power BI 22-23 มิ.ย.
PowerPoint Course วันอบรม
Microsoft PowerPoint Basic -
Microsoft PowerPoint Intermediate 31 มี.ค.
Creating Professional PowerPoint Presentation 20 เม.ย.
Super Advanced Technique in PowerPoint -
Effective Presentation Design 10 พ.ค.
Word Course วันอบรม
Advanced Word -
Access Course วันอบรม
Microsoft Access Basic 4-5 เม.ย.
Microsoft Access Intermediate 9-10 พ.ค.
Project Course วันอบรม
Inside Microsoft Project 15-16 พ.ค.
Acrobat Course วันอบรม
Inside Adobe Acrobat Pro DC 30-31 พ.ค.
Don`t copy text!