คลิกชื่อหลักสูตรเพื่อดูรายละเอียดของเนื้อหา

Excel Course วันอบรม
Microsoft Excel Basic & Intermediate -
Using Advanced Function & Formula 18-19 ม.ค.
Advanced Function & Formula with Dynamic Array 25-26 ม.ค.
Creating Database Analysis Report & PivotTable 6-7 ก.พ.
Advanced PivotTable & Using PowerPivot 15-16 ก.พ.
Getting and Transforming Data with Power Query 8-9 ก.พ.
Super Advanced Technique in Excel 30 ม.ค.
Advanced Conditional Formatting Report 29 ม.ค.
Inside Chart & Dynamic Chart 12-13 ก.พ.
Creating Automatic Task in Excel with VBA 15-16 ก.พ.
Excel Dashboard Course วันอบรม
Developing Dashboard with Excel 22-23 ม.ค.
Developing Project Dashboard with Excel 12-13 ก.พ.
Developing KPI Dashboard with Excel 29 ก.พ.
Power BI Course วันอบรม
Powerful Report & Dashboard with Power BI Desktop 25-26 ม.ค.
Advanced Visualization & Dynamic Content in Power BI 19-20 ก.พ.
Transforming Data with Power Query in Power BI 28 ก.พ.
Using DAX in Power BI 7-8 มี.ค.
PowerPoint Course วันอบรม
Microsoft PowerPoint Basic -
Microsoft PowerPoint Intermediate 19 ก.พ.
Creating Professional PowerPoint Presentation 23 ก.พ.
Super Advanced Technique in PowerPoint -
Effective Presentation Design 28 ก.พ.
Word Course วันอบรม
Advanced Word -
Access Course วันอบรม
Microsoft Access Basic 14-15 มี.ค.
Microsoft Access Intermediate 28-29 มี.ค.
Project Course วันอบรม
Inside Microsoft Project 28-29 มี.ค.
Acrobat Course วันอบรม
Inside Adobe Acrobat Pro DC 21-22 มี.ค.
Don`t copy text!