คลิกชื่อหลักสูตรเพื่อดูรายละเอียดของเนื้อหา

Excel Course วันอบรม
Microsoft Excel Basic & Intermediate -
Using Advanced Function & Formula 21-22 ก.พ.
Creating Database Analysis Report & PivotTable 24-25 ก.พ.
Advanced PivotTable & Using PowerPivot 24-25 มี.ค.
Getting and Transforming Data with Power Query 17-18 ก.พ.
Super Advanced Technique in Excel 14 ก.พ.
Advanced Conditional Formatting Report 8 เม.ย.
Inside Chart & Dynamic Chart 21-22 เม.ย.
Creating Automatic Task in Excel with VBA 14-15 มี.ค.
Excel Dashboard Course วันอบรม
Developing Dashboard with Excel 10-11 ก.พ.
Developing Project Dashboard with Excel 8 เม.ย.
Developing KPI Dashboard with Excel 9 พ.ค.
Power BI Course วันอบรม
Powerful Report & Dashboard with Power BI Desktop 7-8 ก.พ.
Advanced Visualization & Dynamic Content in Power BI 21-22 มี.ค.
Transforming Data with Power Query in Power BI 31 มี.ค.
Using DAX in Power BI 10-11 มี.ค.
PowerPoint Course วันอบรม
Microsoft PowerPoint Basic -
Microsoft PowerPoint Intermediate 15 ก.พ.
Creating Professional PowerPoint Presentation 8 มี.ค.
Super Advanced Technique in PowerPoint -
Effective Presentation Design 7 เม.ย.
Word Course วันอบรม
Advanced Word -
Access Course วันอบรม
Microsoft Access Basic 17-18 มี.ค.
Microsoft Access Intermediate 21-22 เม.ย.
Project Course วันอบรม
Inside Microsoft Project 28-29 มี.ค.
Acrobat Course วันอบรม
Inside Adobe Acrobat Pro DC 3-4 ก.พ.
Don`t copy text!