คลิกชื่อหลักสูตรเพื่อดูรายละเอียดของเนื้อหา

Excel Course วันอบรม
Microsoft Excel Basic & Intermediate -
Using Advanced Function & Formula 26-27 ม.ค.
Advanced Function & Formula with Dynamic Array 14-15 ก.พ.
Creating Database Analysis Report & PivotTable 17-18 ม.ค.
Advanced PivotTable & Using PowerPivot 16-17 ม.ค.
Getting and Transforming Data with Power Query 14-15 ก.พ.
Super Advanced Technique in Excel 25 ม.ค.
Advanced Conditional Formatting Report 27 ม.ค.
Inside Chart & Dynamic Chart 19-20 ม.ค.
Creating Automatic Task in Excel with VBA 16-17 ก.พ.
Excel Dashboard Course วันอบรม
Developing Dashboard with Excel 21-22 ก.พ.
Developing Project Dashboard with Excel 25 ม.ค.
Developing KPI Dashboard with Excel 2 ก.พ.
Power BI Course วันอบรม
Powerful Report & Dashboard with Power BI Desktop 26-27 ม.ค.
Advanced Visualization & Dynamic Content in Power BI 9-10 มี.ค.
Transforming Data with Power Query in Power BI 14 มี.ค.
Using DAX in Power BI 19-20 ม.ค.
PowerPoint Course วันอบรม
Microsoft PowerPoint Basic -
Microsoft PowerPoint Intermediate 31 ม.ค.
Creating Professional PowerPoint Presentation 3 ก.พ.
Super Advanced Technique in PowerPoint -
Effective Presentation Design 7 ก.พ.
Word Course วันอบรม
Advanced Word -
Access Course วันอบรม
Microsoft Access Basic 9-10 ก.พ.
Microsoft Access Intermediate 23-24 ก.พ.
Project Course วันอบรม
Inside Microsoft Project 21-22 ก.พ.
Acrobat Course วันอบรม
Inside Adobe Acrobat Pro DC 21-22 ก.พ.
Don`t copy text!