ระยะเวลาอบรม

2 วัน (9:00-16:00 น.)

ค่าใช้จ่าย

ราคา 7,000 บาท รวมอาหารกลางวันและอาหารว่าง (ราคานี้ไม่รวม Vat)

แนะนำหลักสูตร

หลายคนอาจจะเคยใช้ Microsoft Project แค่เพียงการสร้าง Gantt Chart เพื่อให้โปรแกรมแสดงว่างานนั้นจะเสร็จแค่วันไหนเท่านั้น ซึ่งถือว่าเป็นการใช้ความสามารถของโปรแกรมแบบพื้นฐานเท่านั้นเอง ในการใช้โปรแกรม Microsoft Project นั้นหากคุณไม่มีความเข้าใจการทำงานของโปรแกรมอย่างถูกต้องแล้ว คุณจะรู้สึกว่าโปรแกรมนี้ใช้งานยากแต่ในความเป็นจริงแล้วใช้ไม่ยากอย่างที่คิด

ดังนั้นในหลักสูตร Inside Microsoft Project นี้จะอธิบายให้คุณได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Microsoft Project นี้ได้ถูกต้องแบบ Step by Step โดยเริ่มสอนตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับสูงเป็นเวลา 2 วัน พร้อมกับตัวอย่างต่างๆ ที่สามารถจะมองเห็นภาพได้อย่างชัดเจน

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • เข้าใจการทำงานของโปรแกรม Microsoft Project อย่างถูกต้อง
 • สามารถที่จะวางแผนงานเริ่มตั้งแต่ การกำหนดวันเริ่มต้นของโครงการ การกำหนดวันหยุดต่างๆ เพื่อให้วันเสร็จคำนวณได้อย่างถูกต้อง
 • เข้าใจในการป้อน Task, Resource ต่างๆ และกำหนดความสัมพันธ์ระหว่าง Task และ Resource ได้อย่างถูกต้อง
 • สามารถติดตามและ Update ความคืบหน้าของโครงการในลักษณะต่างๆ
 • สามารถเปรียบเที่ยบกับแผนงานต้นฉบับและแผนงานจริง
 • สามารถที่จะออกรายงานต่างๆ ของโครงการได้ตามความต้องการ
 • สามารถที่จะปรับแต่ง หรือค้นหาข้อมูลต่างๆ ในโครงการได้อย่างรวดเร็ว

เนื้อหาการอบรม

การสร้าง Project

 • องค์ประกอบของส่วนต่างๆ ที่สำคัญของ Microsoft Project
 • การสร้าง Project ใหม่
 • การกำหนดวันเริ่มต้นของโครงการ
 • การกำหนดวันหยุดต่างๆ ของโครงการ
 • การสร้างปฏิทินเวลาทำงานของบริษัทเพิ่มเข้าไปในโครงการ

การบริหารและการกับ Task

 • การป้อน Task และข้อมูลต่างๆ ของ Task
 • การสร้าง Outline และ Relationship ของ Task และการแสดงในรูปแบบหัวข้อ เช่น 1, 1.1 ….
 • การสร้าง Relationship ระหว่าง Task เช่น Start to Start, Finish to Start ฯลฯ
 • การกำหนดบาง Task แบบต้องรอคอยแล้วจึงทำได้ หรือทำล่วงหน้าก่อนได้
 • การกำหนด Constraint ของ Task ว่าต้องเริ่มทำวันไหน หรือห้ามเริ่มก่อนวันไหน ฯลฯ
 • การสร้าง Deadline ของ Task
 • การป้อน Note ใน Task
 • การสร้าง Hyperlink ใน Task เพื่อเปิดข้อมูลต่างๆ เพิ่มเติม

การบริหารและจัดการ Resource

 • รูปแบบต่างๆ ของ Resource ใน Microsoft Project
 • การป้อนและกำหนดค่าต่างๆ ของ Resource
 • การกำหนดปฏิทินการทำงานของแต่ละ Resource
 • การ Assign Resource กับ Task
 • การแก้ปัญหา Resource OverAllocate

การกำหนดเรื่องค่าใช้จ่าย

 • การกำหนดค่าใช้จ่ายทั้งแบบเหมาจ่ายและแบบจ่ายตามจริง
 • การกำหนดค่าใช้จ่ายของ Overtime
 • การกำหนดค่าใช้จ่ายแบบหลายอัตรา เช่น การปรับค่าจ้างขึ้นในบางช่วงเวลา
 • การป้อนค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่ารถ ค่าอาหาร ค่าแท็กซี ฯลฯ

การวิเคราะห์โครงการ

 • การตรวจสอบวันสิ้นสุดของโครงการ
 • การดูภาพรวมว่าโครงการใช้เวลาทำทั้งหมดกี่วัน กี่ชั่วโมง และค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็นเท่าใด
 • การตรวจหางานวิกฤตว่างานใดจะกระทบวันวันเสร็จของโครงการ
 • การหาจำนววันของงานที่ไม่วิกฤตว่ามีเวลาเหลือมากน้อยแค่ไหน เช่น ในกรณีที่คนทำงานลาออก แล้วต้องหาคนใหม่มาแทน
 • การปรับให้โครงการเสร็จทันเวลาที่กำหนดไว้

การบันทึกความก้าวหน้าของโครงการ (Tracking Project)

 • การบันทึก Baseline ของโครงการไว้ เพื่อใช้เทียบระหว่างแผนงานที่วางไว้กับความเป็นจริง
 • การแสดงเส้น Gantt Chart เปรียบเทียบ Baseline กับ Current
 • การ Update ความคืบหน้าของโครงกาว่าเสร็จไปแล้วกี่ %
 • การ Update อย่างละเอียด เช่น Actual Start, Actual Finish, Actual Duration, Actual Cost ของแต่ละงานที่ทำจริง
 • การปรับเปลี่ยน Reschedule Project ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น น้ำท่วม ฯลฯ

การปรับแต่งโครงการให้ง่ายต่อการทำงาน

 • การจัดเรียงข้อมูลต่างๆ ของโครงการ เช่น ค่าใช้จ่าย หรือระยะเวลาของแต่ละงาน
 • การใช้ Filter กรองข้อมูลต่างๆ ในโครงการอย่างรวดเร็ว
 • การใช้ Highlight แสดงสีของข้อมูลที่สนใจให้เห็นเด่นชัด
 • การปรับแต่ง Field ต่างๆ ใน Microsoft Project
 • การสร้าง Table ขึ้นมาใหม่ เพื่อให้แสดงข้อมูลที่ต้องการ
 • การ Export ข้อมูลของ Project ไปยัง Excel

การแสดงผลในรูปแบบต่างๆ ของโครงการ

 • การใช้ View ต่างๆ ในการแสดงผล เช่น Calendar View, Usage View, Gantt Chart View ฯลฯ
 • การสร้าง Combination View เพื่อแสดง 2 View พร้อมกัน เช่น การแสดง Resource Sheet พร้อมกับ Gantt Chart ฯลฯ
 • การปรับแต่ง View ต่างๆ
 • การสร้าง View ขึ้นเอง
 • การใช้งาน Report เพื่อออกรายงานต่างๆ ของ Project
 • การปรับแต่ง Report ให้ตรงตามความต้องการ
 • การนำเสนอโครงการผ่านทาง PowerPoint

การใช้งาน Multiple Project

 • การกำหนดปฏิทินวันหยุดต่าง ของแต่ละไฟล์ Project ให้ปฏิทินโครงการเหมือนกัน โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำทุกครั้ง
 • การสร้าง Template ไฟล์ เพื่อใช้สำหรับหลายโครงการ
 • การสร้าง Resource Sharing เพื่อแชร์ Resource ให้ใช้งานได้หลาย Project
 • การทำ Master Project และ Sub Project
 • การลิงก์หลาย Project ไว้ในไฟล์เดียว เพื่อดูภาพรวมของทุก Project ที่ต้องการ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • ผู้ที่รับผิดโครงในการวางแผนโครงการต่างๆ เช่น Project Manager, Engineer ฯลฯ
 • ผู้บริหารทุกระดับหรือผู้ที่อยากจะเข้าใจการใช้งานโปรแกรม Microsoft Project อย่างถูกต้อง

สิ่งที่ผู้เรียนจะต้องจัดเตรียมก่อนอบรม

 • นำ Notebook มาเอง

ลูกค้าที่ได้จัดอบรม In-House Training ในหลักสูตรนี้

ความประทับใจจากลูกค้า

 

As a government organization, my work involves various departments and projects which require thorough planning and control.

Ms Project is such a great tool in keeping track, control, and generating report for senior management.

I had previously tried to master the program on my own but to no avail. This is a program that necessitates a proper training course, as it features many functions that requires training.

You'll be surprised by what the program can do! Highly recommended for project managers!

Khun Kritaphol Limpipholphaiboon

Thailand Convention & Exhibition Bureau

 

ก่อนที่จะเข้าอบรม MS.Project เคยหัดใช้โปรแกรมเอง รู้สึกว่าตัวโปรแกรมมีลูกเล่นหลายอย่างให้ใช้งานได้มาก แต่ยังไม่เข้าใจวิธีใช้งาน จึงตัดสินใจเข้ารับการอบรมที่นี่

หลังการอบรมคิดว่าตัดสินใจถูกต้องที่เลือกที่นี่ เพราะเดินทางสะดวก อาจารย์ผู้สอน อธิบายวิธีการใช้งานโปรแกรมเข้าใจได้ง่าย หลังจากอบรมแล้วก็กลับมาใช้ในการทำงานจริงทันที ซึ่งช่วยประหยัดเวลาในการวางแผนโครงการได้มาก และยังทำรายงานเสนอผู้บังคับบัญชาได้สะดวกมากด้วย

คุณเอกราช จำปา

บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน)

 

Inside Microsoft Project เป็นหลักสูตรที่น่าสนใจ ทางอาจารย์ผู้อบรมมีการเตรียมการถ่ายทอดเป็นลำดับขั้นตอน มีตัวอย่างให้ทดลองฝึกหัดพร้อมสอดแทรก Feature ที่น่ารู้เป็นระยะๆ เมื่อผู้รับการฝึกอบรมไม่เข้าใจ หรือมีปัญหาที่เคยเจอมาสอบถามก็มักจะได้รับคำตอบหรือชี้ช่องทางให้ได้เสมอ

บรรยากาศการเรียนดี อาจารย์ผู้อบรมมีความสามารถในการถ่ายทอดดี และรักษาเวลาดีเยี่ยม หากผู้รับการฝึกอบรมนำเอาไปใช้ หรือต่อยอดงานที่ตนเองรับหลังการฝึกอบรมแล้ว ย่อมเกิดผลประโยชน์ต่อองค์การและตนเองอย่างแน่นอน

คุณพิชัย ยิ่งอำพล

Neuman & Esser South East Asia Ltd

 

หาโอกาสที่จะเรียนรู้และเข้ารับการฝึกอบรมโปรแกรม Microsoft Project มาใช้งานมานาน ตอนแรกคิดว่าแค่ซื้อหนังสือมาอ่านแล้วลองทำเองก็น่าจะพอทำได้

สรุปคือแค่อ่านก็งงแล้วคงไม่สามารถนำไปใช้งานจริงได้อย่างมั่นใจว่าถูกต้องแน่นอน จึงปรับเปลี่ยนแนวความคิดใหม่โดยเริ่มจากการหาข้อมูลทาง Internet ทำให้ทราบว่า NTinfonet มีการรับจัดอบรมการใช้งาน Microsoft Project โดยไม่มีข้อจำกัดว่าจะต้องมีพื้นฐานหรือใช้งานมาก่อนก็สามารถเข้าอบรมในหลักสูตรนี้ได้

โดยส่วนตัวแล้วไม่เคยใช้งานโปรแกรมนี้มาก่อนแต่อย่างใด เห็นรูปร่างหน้าตาครั้งแรกก็วันที่เข้าอบรมนี่เอง ระยะเวลา 2 วัน สำหรับการถ่ายทอดอย่างเป็นขั้นเป็นตอนของอาจารย์ผู้สอน ผนวกกับการใช้ตัวอย่างในการทำงานจริงประกอบการอธิบาย ตลอดจนให้มีการซักถามและตรวจสอบความถูกต้องขณะฝึกการใช้งานก็ยิ่งทำให้เห็นภาพที่ชัดเจนและเกิดความมั่นใจมากยิ่งขึ้น

ปัจจุบันได้นำความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดมาใช้กับงานจริงแล้ว "บอกได้เลยว่าไม่ยากอย่างที่คิด

คุณสมชาย วงค์สวัสดิ์

B&V Water ,Black & Veatch (Thailand) LTD.

 

การอบรม Microsoft Project ช่วยให้ดิฉันเข้าใจฟังก์ชันการทำงานเพิ่มขึ้นมากมาย ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์ไม่แต่ในวงการวิศวกรรมศาสตร์เท่านั้น

สามารถนำมาปรับใช้กับศาสตร์อื่นๆ ได้เช่นกัน โดยส่วนตัวได้ใช้สอนนักศึกษาในการจัดการโครงการเล็กๆ ถึงแม้จะไม่ใช่โครงการใหญ่ๆ เช่น งานด้านวิศวกรรมศาสตร์ก็ตามแต่ก็เป็นการเพิ่มพูนความรู้ด้านการบริหารโครงการให้กับนักศึกษาโดยนำโปรแกรมนี้มาช่วย

สำหรับอาจารย์สมชัยผู้สอนก็ตั้งใจสอนดีมากค่ะ

รองศาสตราจารย์ปราณี อัศวภูษิตกุล

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

ก่อนหน้านี้รู้แต่ว่า Microsoft Project เป็นเครื่องมือในการจัดทำโครงการและติดตามความคืบหน้าของโครงการ ปัจจุบันในองค์กรยังใช้เป็น Excel ซึ่งยุ่งยากเกี่ยวกับการจัดทำเพราะต้องสร้างสูตรเองและการ Preview ถ้าจะแบ่งเป็นส่วน ๆ ก็ยาก

พอได้มาเรียน Microsoft Project ก็สามารถบอกได้ว่า เหมาะที่จะนำไปใช้ในการวางแผนงาน และติดตามแผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและง่ายกว่า

ต่อไปต้องสนับสนุนการใช้โปรแกรม Microsoft Project เพื่อให้องค์กรมีการวางแผนที่ดี มีชัยไปกว่าครึ่ง ผลลัพธิ์ที่ได้คือ ความมีประสิทธิภาพ

คุณอมรรัตน์ พูลธัญกิจ

บริษัท ไทยโซบิโคเกอิ จำกัด

Don`t copy text!