ระยะเวลาอบรม

2 วัน (9:00-16:00 น.)

ค่าใช้จ่าย

ราคา 6,000 บาท รวมอาหารกลางวันและอาหารว่าง (ราคานี้ไม่รวม Vat)

โปรโมชั่นพิเศษ

 • สมัคร 3 คนแถมฟรี 1 คน

** เงื่อนไข : จะต้องอบรมพร้อมกัน **

แนะนำหลักสูตร

ในการทำงาน Excel ให้ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพนั้น การเข้าใจวิธีการใช้ฟังก์ชั่นและสูตรต่างๆ ใน Excel อย่างถูกต้อง จะมีส่วนช่วยลดเวลาในการทำงานเป็นอย่างมาก เพราะฟังก์ชั่นคือสูตรสำเร็จรูปที่ถูกเขียนโปรแกรมมาแล้วเพียงแต่ผู้ใช้ป้อนค่าเข้าไปเท่านั้น

โปรแกรม Excel มีฟังก์ชั่นมากมายกว่าร้อยฟังก์ชั่น แต่ผู้ใช้ส่วนใหญ่ใช้เป็นไม่ถึง 10 ฟังก์ชั่น เช่น เมื่อสร้างสูตรแล้วเซลเกิด #DIV/0 ขึ้นมา ก็ไม่รู้ว่าจะแก้อย่างไร ผลก็คืองานเกิดความล่าช้าและเสียเวลาเป็นอย่างมาก หลายคนอยากจะเรียนรู้วิธีการใช้งานฟังก์ชั่นหรือรู้แล้วแต่ก็ไม่รู้ว่าจะนำไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างไร

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • เรียนรู้การใช้งานฟังก์ชั่นต่างๆ ที่จำเป็นต่อการใช้งานในทางธุรกิจ
 • เรียนรู้เทคนิคการใช้งานฟังก์ชั่นต่างๆ
 • เรียนรู้การใช้งานฟังก์ชั่นขั้นสูงที่จะช่วยแก้ปัญหาในงานที่ซับซ้อน
 • เพิ่มทักษะการใช้งาน Excel จากผู้ใช้ระดับเบื้องต้นสู่ผู้ใช้งานขั้นสูง

เนื้อหาการอบรม

การใช้งานฟังก์ชั่นจัดการข้อมูลในเชิงเปรียบเทียบ

 • การเปรียบเทียบค่าของเซลในรูปแบบต่างๆ เช่น การคิดค่า Commission แบบมีเงื่อนไข ฯลฯ
 • การแก้ปัญหาของการเขียน IF ซ้อนหลายระดับ
 • การหาผลรวมหรือนับจำนวนแบบมีเงื่อนไข เช่น การรวมหายอดขายของลูกค้าบางรายที่ต้องการ ฯลฯ

การใช้งานฟังก์ชั่นจัดการกับข้อมูลประเภทวันที่และเวลา

 • การแสดงวันที่และเวลาปัจจุบันในรายงาน
 • การหาว่าลูกค้ารายใดที่ Overdue หรือนับจำนวนวันของ Overdue ฯลฯ
 • การหาจำนวนปี เดือน วัน ของการทำงานของพนักงานว่าทำงานมากี่ปี กี่เดือน กี่วัน
 • การบวกจำนวนปี หรือเดือน หรือวัน เข้าไปในวันที่ เช่น การหาจำนวนวันที่สินค้าหมดรับประกัน 5 ปี หรือ 3 เดือน ว่าจะตรงกับวันใด ฯลฯ
 • การคำนวณหาจำนวนเวลา เช่น การคิดจำนวนเวลาของ Overtime หรือการคิดค่าจอดรถ ฯลฯ

การฟังก์ชั่นแสดงข้อมูลของเซลในลักษณะต่างๆ

 • เทคนิคการตรวจหา Error ในเวิร์กชีตอย่างรวดเร็ว
 • ปัญหาของ Error ต่างๆ ในสูตรที่จะต้องพบ เช่น #VALUE!, #NAME?, #DIV/0!, #REF และวิธีการแก้ไข
 • การป้องกันสูตรที่แสดง #DIV/0! โดยให้แสดงเป็นค่าอื่นแทน
 • การตรวจสอบว่าเซลที่แสดงเป็นตัวเลขหรือตัวอักษร เช่น ‘1000 คือตัวอักษร จะทำให้ไม่สามารถคำนวณได้ มักจะเกิดจากการ Import ข้อมูลเข้ามา
 • การแปลงค่าของเซลที่เป็น Text ให้เป็นตัวเลข เพื่อแก้ปัญหาโดยทำให้สามารถคำนวณได้

การใช้ฟังก์ชั่นดึงข้อมูลข้ามชีตหรือข้ามไฟล์

 • การใช้งาน Lookup, Vlookup, Hlookup
 • การออกแบบตารางสำหรับ LOOKUP ข้อมูลข้ามชีตหรือข้ามไฟล์
 • เทคนิคการแก้ปัญหาของการเกิด #N/A

การใช้งานฟังก์ชั่นจัดการกับตัวเลข

 • การปัดเศษของตัวเลขในลักษณะต่างๆ เช่น การปัดเศษทิ้งทั้งหมด การปัดเศษขึ้นทั้งหมด หรือการปัดเศษโดยใช้ 5 เป็นเกณฑ์ หรือปัดให้ใกล้เคียงกับค่าที่ต้องการ หรือการตั้งราคาสินค้าให้ลงท้ายด้วย 0 เช่น 3,487 บาท ให้แสดงเป้น 3,500 ฯลฯ
 • การปัดตัวเลขให้เป็นจำนวนเต็ม
 • การแปลงตัวเลขให้เป็นคำอ่าน เช่น หนึ่งร้อยบาทถ้วน ฯลฯ เพื่อใช้พิมพ์ใบเสนอราคาหรือเช็ค

การใช้ฟังก์ชั่นจัดการกับตัวอักษร

 • การเปลี่ยนรูปแบบตัวอักษรในลักษณะต่างๆ เช่น เปลี่ยนเป็นตัวเล็ก ตัวใหญ่ หรือตัวใหญ่เพียงตัวแรกเท่านั้น
 • การเชื่อมข้อความแต่ละเซลให้เป็นเซลเดียว
 • การดึงตัวอักษรด้านซ้าย กลาง ขวา ออกมาเป็นอีกคอลัมน์
 • การค้นหาตัวอักษรในข้อความอื่น
 • การนับความยาวของตัวอักษร เช่น การตรวจหาว่ามีการป้อนรหัสสินค้าไม่ครบตามจำนวนหลักที่กำหนดไว้หรือไม่ ฯลฯ
 • การกระจายข้อมูลที่ Import เข้ามาแล้วรวมอยู่ในเซลเดียว ให้กระจายออกเป็นแต่ละคอลัมน์อย่างถูกต้อง

การใช้สูตรและฟังก์ชั่น Look Up ขั้นสูง

 • เทคนิคการสร้างสูตร Lookup แบบ Match Multiple Criteria เช่น การค้นหาสินค้าชื่อ Windows ที่เป็นของลูกค้าชื่อ Somchai ว่ามียอดการสั่งซื้อเป็นเท่าใด ซึ่งปกติหากใช้ VLOOKUP แบบปกติจะไม่สามารถ Match ทั้ง 2 ค่าพร้อมกันได้
 • การ Lookup แบบค้นหาข้อมูลที่ตรงกันระหว่าง Row และ Column ในลักษณะเป็นตาราง Matrix
 • การ Lookup ข้อมูลของตารางข้ามชีตแบบ Dynamic
 • การแก้ข้อจำกัดของการใช้ VLOOKUP ที่ไม่สามารถดึงข้อมูลจากด้านขวาได้
 • การสร้าง Relational Droplist เช่น หากมีการสร้าง Droplist 2 ตัว เพื่อให้ผู้ใช้งานเลือกค่า ซึ่ง Droplist ตัวแรกแสดงรายชื่อจังหวัดให้เลือก และ Droplist ตัวที่ 2 เป็น Zipcode ของจังหวัด
 • การสร้าง Relational Droplist นั้น หากเลือกชื่อจังหวัดกรุงเทพฯ แล้ว Droplist ตัวที่ 2 จะต้องปรากฏเฉพาะ zipcode ของจังหวัดกรุงเทพฯ เท่านั้น คือจะต้องสัมพันธ์กัน

การใช้งาน Name ในสูตร

 • การสร้าง Name เพื่อให้สูตรเข้าใจง่าย
 • Scope ของการใช้งาน Name ที่จะมีผลต่อการมองเห็น Name ในสูตร
 • การสร้าง Name แบบ Formula เพื่อให้ผลของ Name เปลี่ยนไปตามผลของการคำนวณ
 • การลิงก์ Name ข้ามไฟล์
 • การสร้าง Name แบบ Dynamic Range เพื่อให้ Range เกิดความยืดหยุ่น

การสร้างสูตรแบบ Array

 • ลดการเขียนเซล 1000 สูตร เหลือเพียงสูตรเดียวด้วยการเขียนสูตรแบบ Array
 • เทคนิคการ Tracking ค่าของเซลที่เป็นสูตรแบบ Array ซึ่งปกติจะเข้าใจค่อนข้างลำบาก
 • การแก้ปัญหาของของการบวกตัวเลขหลายๆ เซล เช่น การหาผลรวมของ Total หลายๆ ค่า แบบนี้ คือ =A10+A20+A30+A40+A50+A60+A70+A80+A90+A100+A110+A110+A120+A130+A140+A150+A160+A170+…. ซึ่งคุณจะติดข้อจำกัดที่อาจจะไม่สามารถพิมพ์ได้จนจบตามต้องการ ซึ่งโดยส่วนมากแล้วผู้ใช้ส่วนใหญ่มักจะพักค่าไว้ก่อนแล้วบวกต่ออีกทีหนึ่ง แต่หากคุณเข้าใจวิธีการใช้งาน Array แล้วปัญหานี้จะเขียนสั้นๆ เพียงสูตรเดียวเท่านั้น
 • การแก้ปัญหาของการ Sum ค่าที่มีบางเซล Error แล้วให้สามารถข้ามเซลที่ Error ไปได้ โดยเฉพาะการหารที่มีตัวหารเป็น 0 คุณจะได้เรียนรู้วิธีการเขียนสูตรแบบข้ามเซลที่ Error ไป โดยไม่จำเป็นต้องเขียน IF เช็คทุกค่าที่จะ Sum
 • การรวมตัวเลขแบบปัดเศษในคราวเดียว โดยไม่ต้องใช้ฟังก์ชั่น Round มาปัดค่าของแต่ละเซลก่อน ทำให้ประหยัดเวลาได้อย่างมากทีเดียว
 • การแก้ปัญหาของการเขียนสูตร SumIF หรือ CountIF ที่ไม่สามารถสร้างหลายเงื่อนไขได้ โดยสูตรแบบ Array

สิ่งที่ผู้เรียนจะต้องจัดเตรียมก่อนอบรม

 • นำ Notebook มาเอง

ลูกค้าที่ได้จัดอบรม In-House Training ในหลักสูตรนี้

ความประทับใจจากลูกค้า

 

งานที่ผมรับผิดชอบอยู่หนีไม่พ้นเรื่องตัวเลขและการคำนวณ Microsoft Excel จึงเป็นโปรแกรมที่ผมต้องทำความรู้จักให้ได้มากที่สุด เดือนที่แล้วบริษัทฯ ได้จัดอบรมภายในเรื่อง "Using Advanced Feature in Excel" โดยสถาบัน NTinfonet

ก่อนเรียนผมมีการทำงานบางอย่างที่ยังทำไม่ได้ใน Excel แต่ในระหว่างที่เรียนทำให้เรานึกถึงปัญหาที่ผมยังแก้ไม่ได้ ก็เลยนำความรู้ที่ได้ฟังมาประยุกต์ใช้กับปัญหาที่ผมมี

นึกไม่ถึงเหมือนกันว่าผมจะสามารถนำสิ่งที่เรียนมาประยุกต์ใช้กับการทำงานได้ทันทีแบบนี้ เดือนถัดมาผมจึงเข้าเรียนอีกหลักสูตรคือ "Using Advanced Function in Excel" คิดว่าน่าจะรู้จักโปรแกรม Excel ได้มากขึ้นกว่าเดิมโดยเฉพาะการใช้สูตรต่างๆ เพื่อช่วยในการคำนวณ

คุณพิศิษฐ์ จิรพิศิษฐ์

บริษัท ยูไนเต็ด บรอดคาสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

 

เคยอบรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาหลายโปรแกรม บางเทคนิคไม่ค่อยได้ใช้ก็จะลืมไป และทำไม่ได้อีก

แต่เทคนิคการสอนของ NTinfonet จะง่ายและจัดเรียงอย่างเป็นระบบ และสามารถนำโปรแกรมสื่อการสอนกลับมาทบทวนใหม่ได้ ทำให้ตอนอบรมไม่รู้สึเบื่อ และเทคนิคที่เลือกมาสอนก็น่าสนใจ บางอย่างอาจทำได้ด้วยวิธีอื่น แต่พอรู้เทคนิคเหล่านี้จะทำให้ทำงานได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

ภ.ก.ศรัณย์ วาณิชย์เจริญชัย

บริษัท ดีทแฮล์ม จำกัด

 

หลักสูตร Using Advanced Function in Excel เป็นหลักสูตรที่ช่วยในการทำงานดีมาก ทำให้ประหยัดเวลาในการทำงานเป็นอย่างมาก รวมทั้งทำให้เข้าใจมากขึ้นในการทำงานบนโปรแกรม Excel เพราะอาจารย์ได้สอนให้เข้าใจง่าย มีเทคนิคที่ทำให้เราจำได้ง่ายต่างๆ มากมายและมีการใช้ short cut ที่ทำให้ประหยัดเวลาในการค้นหาคำสั่งที่จะใช้งาน ซึ่งบางครั้งเรามักไม่ค่อยทราบถึง function ต่างๆ เหล่านั้น

ที่สำคัญคือ อ.สมชัย ได้จัดทำโปรแกรมที่ช่วยแก้ไขปัญหาของ Excel ที่ตรงกับความต้องการเป็นอย่างมาก ซึ่งหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรแรกที่ได้เข้าอบรมกับทางบริษัทฯ ทำให้รู้สึกว่าจะต้องหาโอกาสไปเรียนในหลักสูตรอื่นต่อๆ ไปอีกเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ต้องขอขอบคุณอาจารย์ผู้สอนและทางบริษัทฯ มากๆ ค่ะ

คุณณภัคกาญจน์ คลังดิษฐ์

บมจ.ยูไนเต็ด บรอดคาสติ้ง คอร์ปอเรชั่น (UBC)

 

รู้สึกเรียนแล้วสามารถนำไปใช้ได้จริง ดีกว่าอ่านหนังสือเยอะ ผู้สอนสอนเข้าใจดีมาก แค่ลงเรียน Using Advanced Function Excel, ทำให้อยากเรียน Course อื่นต่อไม่รู้สึกเสียดายเวลา เนื้อหาเยอะ สามารถสอนได้หมด

คุณลัดดา สุวรรณวัฒนพร

บริษัท ดีทแฮล์ม จำกัด

 

หน้าที่หลักของผมในบริษัทคือการจัดทำ Management Report ให้แก่ผู้บริหาร พื่อใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจ ซึ่งสิ่งสำคัญในการทำงานตรงจุดนี้คือ ความสามารถในการบริหารจัดการข้อมูลจำนวนมากที่ได้รับจากระบบบัญชีของบริษัท นำมาจัดประเภทและจัดรูปแบบให้ออกมาเป็น Report ที่สามารถตอบโจทย์ของผู้บริหารได้อย่างถูกต้องครบถ้วน ซึ่งเครื่องมือที่สำคัญในการทำงานตรงจุดนี้ส่วนหนึ่งก็คือโปรแกรม Microsoft Excel แต่เดิมผมใช้งาน Excel ได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอในการจัดการกับข้อมูลจำนวนมาก

หลักสูตรการฝึกอบรมนี้ช่วยเพิ่มพูนทักษะ ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งาน Excel ช่วยให้ผมสามารถนำ function ที่มีอยู่หลากหลายมาใช้จัดการกับข้อมูลที่ซับซ้อนได้ ช่วยลดเวลาในการทำงาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้มากขึ้น

หลักสูตรของ NTinfonet มีหนังสือประกอบการสอนที่เข้าใจง่าย มีการทดลองใช้งานโปรแกรมจริง ตลอดจนสถานที่จัดการเรียนการสอนก็ทันสมัย เดินทางสะดวก อาจารย์ผู้สอนก็ใส่ใจดีครับ

คุณสาธิต สินสาธิตชัย

Diethelm Limited

 

จากการที่ได้รับการฝึกอบรมในหลักสูตรนี้ ทำให้ทราบถึงการใช้ Function ในหลายๆ รูปแบบ ซึ่งก่อนที่จะได้รับการอบรมนั้น ไม่ทราบมาก่อนว่า Excel สามารถนำมาใช้งานได้มากขนาดนี้

หลังจากที่ได้รับการอบรมแล้ว ได้รู้จัก Excel เพิ่มมากขึ้น ซึ่งง่ายต่อการทำงาน ทำให้ประหยัดเวลา สะดวกในการทำงาน ซึ่งเนื้อหาส่วนใหญ่ สามารถนำมาใช้งานได้จริงเป็นเนื้อหาตรงกับงานที่รับผิดชอบอยู่ รู้สึกชอบ และประทับใจมากค่ะ

อาจารย์ผู้สอนก็สอนเข้าใจง่ายค่ะ และยังได้สมัครไว้อีก 1 หลักสูตรคือ “ Using Advanced Feature in Excel “ ด้วยค่ะ

คุณสิริอร เทพหนู

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

Don`t copy text!